Dernek Tüzüğü

Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği Tüzüğü

MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği”dir. Derneğin kısa adı “ÜNİSED”dir ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.

MADDE 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları

 1. ÜNİSED’in temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler) malî

ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için standardizasyon, akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli Eğitim Merkezlerinin daha aktif ve kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini sağlamaktır.

 1. ÜNİSED, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  1. Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler), Yaşam Boyu Yaşadıkça Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanlarında toplumun refahına ve bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamasını ve üniversite-toplum işbirliğini arttırıcı stratejiler ve uygulama önerileri geliştirmek, üyelerin görüşlerine sunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak.
  2. Sürekli eğitim programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini devamlı izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde

değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

 • Sürekli Eğitimle ilgili kavramların tanımlarının yapılacağı ve belge tanımlarının getirileceği bir “Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Terimler Sözlüğü” oluşturmak ve güncellemek.

IV.       Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinden eğitim almak isteyenlerin girip arama ve karşılaştırma yapabileceği bir ÜNİSED web sayfası ve veritabanı oluşturmak ve güncellemek.

 1. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları

temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve

bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

 1. Sürekli Eğitim Merkezlerinde (ve muadili Merkezler) düzenlenen eğitim programlarını, merkezlerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek ve bu amaçla ortak sınav düzenlemek
 • Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
 • Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini gerçekleştirmek,
 1. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliğiyapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,
 1. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 2. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, Avrupa Birliği projelerine dahil olmak,
 • Ulusal düzeyde konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 • Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 1. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler

alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

MADDE 3: Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

 1. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler,
  1. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde (veya muadil Merkezlerde), Yönetici, Yönetici Yardımcısı ve/veya Merkez Yönetim Kurulu görevini yürütmekte veya yürütmüş olanlar,
  2. Eğitim Fakültelerinde Yaşam Boyu Eğitim veya ilgili alanlarda (yetişkin eğitimi, PDR vb) öğretim elemanı olanlar
 1. Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle ÜNİSED’in amaçlarını destekleyecek olan kamu hukuku tüzel kişileri

Yönetim Kurulu kararıyla ÜNİSED üyesi olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak görev atamasını beyan ederek yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Genel Kurul onayıyla alınacak kararlar ve kurulların adaletli çalışmasında dağılımı sağlamak için her Sürekli Eğitim Merkezi’nden (a) ve (b) bendindeki şartları sağlayan en fazla altı üye kabul esas alınacaktır.

MADDE 4: Üyelikten Çıkma

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda ÜNİSED üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

MADDE 5: Üyelikten Çıkarılma

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla ÜNİSED üyeliğinden çıkarılırlar.

ÜNİSED üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

 1. ÜNİSED tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. ÜNİSED organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş

MADDE 6: Organlar

ÜNİSED’in organları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile ÜNİSED faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yeni kurullar oluşturulabilir.

MADDE 7: Genel Kurul

Genel Kurul, ÜNİSED’in en yetkili karar organı olup, ÜNİSED’e kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, her iki yılda bir Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Mart ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

MADDE 8: Genel Kurula Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı

 1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi basılı olarak duyurulmak veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, yetersayı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla
 2. Toplantı, yetersayı sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 3. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve ÜNİSED’in feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; yetersayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yetersayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 9: Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 1. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya
 2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.
 3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.
 4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul’un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir.
 5. Genel Kurul’da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 6. Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 7. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten

MADDE 10: Olağanüstü Genel Kurul

 1. Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya ÜNİSED üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağırılır.
 2. ÜNİSED üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 11: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
 2. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
 3. Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
 4. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu’nu aklamak,
 5. Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
 6. Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,
 7. Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği yönergeler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,
 8. ÜNİSED için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 9. ÜNİSED’in uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 10. Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
 11. Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile ÜNİSED hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek,
 12. ÜNİSED’in feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
 13. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip gerekli konularda karar

MADDE 12: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek bütçesinden karşılanır.

MADDE 13: Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçerek göreve başlar.
 2. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
 3. Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az dördünün bulunmasıyla açılır ve sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.
 4. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
 5. Yönetim Kurulu video-konferans ya da tele-konferans yoluyla da

MADDE 14: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda dernek yönetimi ile ilgili gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,
 2. Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak,
 3. ÜNİSED başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,
 4. Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul’un onayına sunmak ve uygulamak,
 5. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,
 6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
 7. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 8. ÜNİSED’in işleyişi ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönergelerin, gerektiğinde ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
 9. ÜNİSED tarafından öngörülen yönergeleri, gerektiğinde ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanmak, değiştirmek ve iptal etmek,
 10. Gerekli gördüğünde, ÜNİSED faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla ÜNİSED organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
 11. Gerekli gördüğünde, ÜNİSED faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,
 12. ÜNİSED’in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,
 13. ÜNİSED amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul’un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,
 14. Gerekli gördüğünde, ÜNİSED tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
 15. ÜNİSED organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

MADDE 15: Denetim Kurulu

 1. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
 2. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.
 3. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.
 4. Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu’na yazı ile
 5. Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı
 6. Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:
  1. ÜNİSED’in, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu’na iletmek,
 1. Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
 • Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul’a

MADDE 16: Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu SEMlerde düzenlenen eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Bu kurulun yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönerge ile belirlenir. Bu yönergede yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

MADDE 17: Danışma Kurulu

ÜNİSED Yönetim kurulu kararıyla, tecrübelerinden yararlanmak üzere toplumun çeşitli kesiminden bireyler danışma kuruluna davet edilir.

MADDE 18: Çalışma Grupları ve Komiteler

İlgili çalışma grupları ve komiteler sürekli eğitimle ilgili kavramların yapılacağı ve belge tanımlarının getirileceği bir “Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Terimler Sözlüğü” oluşturulması, üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinden eğitim almak isteyenlerin girip arama yapabileceği bir veritabanı içeren ÜNİSED web sitesinin hazırlanması ve tüm SEMleri bilgilendirmek amacıyla belirli aralıklarla gönderilen Sürekli Eğitim Merkezleri bülteninin hazırlanması çalışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu kararıyla ve Genel Kurul’un onayıyla gerek görüldüğünde yeni komite ve çalışma grupları oluşturulabilir.

MADDE 19: Gelirler

ÜNİSED’in gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,
 2. Bağışlar (ÜNİSED amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),
 3. Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,
 4. Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,
 5. Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. Etkinliklerden ve diğer ÜNİSED faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
 6. ÜNİSED’in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden elde edilen kazançlar.

 1. İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

ÜNİSED’e gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak Dernekler Kanunu’nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MADDE 20: Derneğin İç Denetimi

ÜNİSED’de Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 21: Derneğin Borçlanma Usulleri

ÜNİSED, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, ÜNİSED’nin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve ÜNİSED’i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

MADDE 22: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

ÜNİSED Genel Kurulu her zaman ÜNİSED’in feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde ÜNİSED adında “tasfiye halinde Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak ÜNİSED’in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse merkezi Ankara’da bulunan ve ÜNİSED’in amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 23: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 24: Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurumları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.

GEÇİCİ MADDE 1: Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 60 TL, yıllık üye aidatı da 60 TL’dir.

GEÇİCİ MADDE 2:

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 24 madde ve 2 geçici maddeden oluşmaktadır.

ÜNİSED’in Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu

 1. Hüseyin Vural (Başkan)
 2. Tamer Atabarut
 3. Eser Sözmen
 4. Abdulkadir Çiltaş
 5. Mustafa Boz
 6. Sabah Balta
 7. Uğur Ömürgönülşen (Sayman Üye)
 8. Fuat Erdal

Yürürlükteki sürüm

10 Ekim 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan değişiklikleri içeren yürürlükteki en son sürüm (pdf)

Önceki sürümler

22.12.2014 tarihli kuruluş tüzüğü (pdf)

Değişiklikler

10 Ekim 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da yapılan değişiklikler (pdf)