Derneğin Amacı

a) ÜNİSED’in temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler) malî
ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek
çözümlenmesini sağlamak ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için
standardizasyon, akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli
Eğitim Merkezlerinin daha aktif ve kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini
sağlamaktır.
b) ÜNİSED, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
I. Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler), Yaşam Boyu Yaşadıkça Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanlarında toplumun refahına ve bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamasını ve üniversite-toplum işbirliğini arttırıcı stratejiler ve uygulama önerileri geliştirmek, üyelerin görüşlerine sunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak.
II. Sürekli eğitim programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini
devamlı izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde
değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
III. Sürekli Eğitimle ilgili kavramların tanımlarının yapılacağı ve belge tanımlarının getirileceği bir “Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Terimler Sözlüğü” oluşturmak ve güncellemek.
IV. Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinden eğitim almak isteyenlerin girip arama ve karşılaştırma yapabileceği bir ÜNİSED web sayfası ve veritabanı oluşturmak ve güncellemek.
V. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları
temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,
VI. Sürekli Eğitim Merkezlerinde (ve muadili Merkezler) düzenlenen eğitim programlarını, merkezlerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
VII. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini
yürütmek,
VIII. Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda
bilgilendirilmesini gerçekleştirmek,
IX. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği
yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,
X. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
XI. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
Avrupa Birliği projelerine dahil olmak,
XII. Ulusal düzeyde konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki
çalışmalara destek vermek,
XIII. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
XIV. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
XV. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
XVI. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler
alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

a) ÜNİSED’in temel amacı, Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler) malî
ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek
çözümlenmesini sağlamak ve merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için
standardizasyon, akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli
Eğitim Merkezlerinin daha aktif ve kaliteli eğitim veren kurumlar haline getirilmesini
sağlamaktır.
b) ÜNİSED, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
I. Sürekli Eğitim Merkezlerinin (ve muadili Merkezler), Yaşam Boyu Yaşadıkça Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanlarında toplumun refahına ve bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamasını ve üniversite-toplum işbirliğini arttırıcı stratejiler ve uygulama önerileri geliştirmek, üyelerin görüşlerine sunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak.
II. Sürekli eğitim programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini
devamlı izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde
değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
III. Sürekli Eğitimle ilgili kavramların tanımlarının yapılacağı ve belge tanımlarının getirileceği bir “Üniversite Sürekli Eğitim Merkezleri Terimler Sözlüğü” oluşturmak ve güncellemek.
IV. Üniversite Sürekli Eğitim Merkezlerinden eğitim almak isteyenlerin girip arama ve karşılaştırma yapabileceği bir ÜNİSED web sayfası ve veritabanı oluşturmak ve güncellemek.
V. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları
temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,
VI. Sürekli Eğitim Merkezlerinde (ve muadili Merkezler) düzenlenen eğitim programlarını, merkezlerin başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
VII. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini
yürütmek,
VIII. Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda
bilgilendirilmesini gerçekleştirmek,
IX. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili kuruluşlarla iletişim kurmak, işbirliği
yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,
X. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
XI. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
Avrupa Birliği projelerine dahil olmak,
XII. Ulusal düzeyde konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki
çalışmalara destek vermek,
XIII. Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
XIV. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
XV. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
XVI. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler
alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek